تدریس حضوری در گچساران و یاسوج و تدریس آنلاین در باقی شهر ها صورت میگیرد