DOBE7779

در این سوال از قوانین ساده ای استفاده شده متغیر گیری و ریشه یابی

دیدگاهتان را بنویسید

600

تکمیلی برای دانش آموزان ترمیک

600

دوره جمع بندی ریاضی کنکور 1401

500

دوره جمع بندی فیزیک 1401

400

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای